Advokátní kancelář Oškera

Vítejte na stránkách mé advokátní kanceláře. Svým klientům poskytuji služby napříč celým spektrem právních odvětví, a to na celém území České republiky. Mojí prioritou je individuální a diskrétní přístup ke klientovi, korektní a etické jednání.

Poskytované služby

Právní služby

Poskytuji právní služby ve všech hlavních oblastech práva České republiky, se specializací na:

Občanské právo

 • vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za škodu
 • sousedské vztahy
 • dědictví

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • trestní oznámení
 • zastupování poškozených osob v trestním řízení

Obchodní právo

 • korporátní agenda
 • smluvní dokumentace na míru
 • nekalá soutěž

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • péče o děti a výživné

Zdravotnické právo

 • zastupování poskytovatelů zdravotní péče
 • náhrada škody způsobené pacientovi

Stavební právo

 • zastoupení ve stavebním řízení
 • vady staveb

Převody nemovitých věcí

 • kompletní transakční servis (prodej, darování, nájem)
 • spolehlivá úschova peněz

Právo ozbrojených složek

 • práva vojáků z povolání
 • problematika služebního poměru

Ochrana osobních údajů

 • implementace GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Jsem oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (ověření podpisu).

O mně

Mgr. Aleš Oškera

Narodil jsem se v roce 1985 ve Zlíně. Během studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem byl zaměstnán mj. v advokátní kanceláři PRK Partners v Praze. Studium, jehož část jsem absolvoval na univerzitě ve švédském Lundu, jsem úspěšně zakončil v roce 2009. V roce 2010 jsem pracoval v notářské kanceláři ve Zlíně. V letech 2011 – 2014 jsem působil v mezinárodní vojenské organizaci NATO Joint CBRN Defence Centre of Excellence zabývající se ochranou proti zbraním hromadného ničení, ve které jsem vykonával funkci právního poradce ředitele organizace a následně i funkci zástupce náčelníka štábu. Vedl jsem mj. tvorbu a prosazení několika mezinárodních smluv závazných pro řadu členských zemí a strategické velitelství Severoatlantické aliance. Po dokončení praxe advokátního koncipienta v Brně a po složení advokátní zkoušky v roce 2016 jsem ve Zlíně založil advokátní kancelář Oškera. Hovořím plynně anglicky a jsem držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň utajení Tajné a NATO Secret.

Cena služeb

Cena právních služeb je sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Cena může být určena následujícími způsoby:

Paušální odměna

je stanovena dohodnutou fixní částkou za kompletní vyřízení věci.

Podílová odměna

je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci, tj. procentem z nároku ve věci přiznaného.

Úkonová odměna

je určena počtem úkonů, které advokát ve věci učiní (nezohledňuje se časové hledisko). Sazba za jeden úkon právní služby je stanovena fixně dle advokátního tarifu. Je účtována v případech, kdy nedojde k dohodě na jiném způsobu určení odměny.

Časová odměna

je určena hodinovou sazbou a počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta vynaloží. V případě časově náročných porad nebo úkonů lze sazbu hodinové odměny snížit.

Při sjednání ceny služeb je vždy zohledňována jednak časová náročnost věci, ale i finanční možnosti klienta. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty. Vstupní konzultaci ve věci klientům neúčtuji. Sdělení klientům spotřebitelům: Mimosoudní řešení případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem v souvislosti s poskytováním právních služeb bylo svěřeno České advokátní komoře (www.cak.cz).

Kontakt

Sídlo

Zlín, Štefánikova 5462 PSČ: 760 01

E-mail (for English, German or Hungarian)

office@akoskera.cz

054 17 872

ID datové schránky

cxq4frp